public relations fonds

Eén van de doelstellingen van de SVR is het zichtbaar maken van reïncarnatietherapie in de buitenwereld en het bevorderen van de connectie tussen deze therapie en de reguliere gezondheidszorg.

Ten behoeve van dat doel stelt de SVR gedurende 10 jaar een bedrag van € 4.000,- per jaar beschikbaar dat geheel of gedeeltelijk zal worden besteed aan acties of projecten, die dit doel bevorderen.

Ieder die daarvoor in aanmerking wil komen, kan een projectplan indienen bij het bestuur van de SVR, waarna het bestuur beslist over de toekenning. Het subsidiebedrag kan ook in delen voor verschillende projecten worden ingezet. Het bestuur kan besluiten een project slechts voor een gedeelte van het benodigde bedrag te subsidiëren.

De beslissing omtrent toekenning van de subsidies ligt exclusief bij het bestuur van de SVR en discussie hierover is uitgesloten.

Voor het aanvragen van deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:

1. De aanvraag dient te worden ingediend voor 1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Dit betekent dus indiening voor 1 september 2012 voor een project in het jaar 2013 enzovoorts.

2. De aanvraag dient een duidelijke projectomschrijving te bevatten, waarin in ieder geval de volgende zaken dienen te worden vermeld:

 • Naam aanvrager/projectleider
 • Inhoud van het project
 • Doelstelling van het project
 • Motivering van het nut van het project voor het bovengenoemde doel
 • Wijze waarop dit doel bereikt gaat worden
 • Middelen die nodig zijn om het project te realiseren
 • Een financieel overzicht/begroting
 • Projectplanning in tijd en acties
 • Wijze waarop het bereiken van de doelstelling zal worden getoetst
 • Wijze waarop verslaglegging van de resultaten van het project zal plaatsvinden
 • Verantwoording van de wijze waarop de ter beschikking gestelde gelden zijn besteed.

3. Het bestuur kan op basis van het voorgaande nadere schriftelijke of mondelingen toelichting vragen.

4. Verzoeken als bovenbedoeld dienen per e-mail te worden ingediend bij de voorzitter van de SVR: marietdiepgrond [@] xs4all.nl

Gesubsidieerde projecten reïncarnatietherapie
2011
OPV: symposium ‘zielsgelukkig in de hulpverlening
RTN: postinitiële HBO opleiding RT
2013
OPV: symposium ‘verborgen schatjes
2014
Rob Bontenbal: uitgave boek Lifelines & Deadlines
2016
VPTS Suriname: nascholingsprogramma RT
2017
Palither Suriname: studieboeken RT-opleiding
Palither Suriname: opbouw RT-bibliotheek
VPTS Suriname: boeken cliënten en workshops
Engelse vertaling Lifelines & Deadlines
2018
Palither Suriname: studieboeken RT-opleiding
Palither Suriname: nascholingsprogramma RT
Gabriëlla Croiset: coaching RT-procestherapieboek
2019
Gabriëlla Croiset: uitgave boek De rode draad van Ariadne
NVRT- jubileum
Dr. Ronald van der Maesen en Cecilia Manichand-Potinoor:
Handboek past-life-therapie Suriname
2020
Schenking Handboeken past-life-therapie Suriname t.b.v. studenten van de medische faculteit van de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo