links

opleiding, trainingen en organisaties

SRN: School voor Reïncarnatietherapie Nederland. Deze school verzorgt een beroepsopleiding en een bij- en nascholingsprogramma voor therapeuten. De driejarige beroepsopleiding is modulair opgebouwd en leidt op tot holografisch reïncarnatietherapeut. Deze therapievorm gebruikt het hologram als metafoor voor de oude wijsheid dat in het detail de totaliteit herkenbaar is. Een holografische reïncarnatie-therapeut heeft slechts een bepaald symptoom nodig (bijvoorbeeld een sterke overtuiging, een lichaamsgevoel of een emotie) om alle waarnemingsaspecten van een belangrijke ervaring uit het onderbewuste toegankelijk te maken, zodat de cliënt die alsnog kan verwerken en integreren.
www.SRN-opleiding.nl

Opleidingsinstituut RTNederland is een driejarige opleiding past life therapy (PLT). De Stichting OPV (Opleiding Persoonlijkheidsontwikkeling en Vorming) realiseert hiermee een post HBO-opleiding holografische PLT die regulier geregistreerd is, zodat deze therapievorm een erkende plek in de maatschappij krijgt. Het handboek reïncarnatietherapie van Rob Bontenbal en Ronald van der Maessen alsook het satisfactieonderzoek en promotieonderzoek van laatstgenoemde vormen een brugfunctie naar de complementaire hulpverlening, die meer en meer terrein wint in de GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg). Om de kwaliteit en het niveau van de therapeuten te waarborgen is registratie van de opleiding en AGBZ een speerpunt.
www.RTnederland.nl

Het Arutam College is in 2023 opgericht. Arutam betekent ‘de bron’, ‘dat waar alles vandaan komt’. Ook voor ‘college’ is bewust gekozen omdat dat woord officieel betekent ‘een samenwerking waar collega’s nieuwe collega’s opleiden’.
Het Arutam College heeft al een lange geschiedenis doordat het nauw verbonden is met het Tasso Instituut.
Toen in 2021 bleek dat Hans ten Dam, de oprichter van Tasso en de grondlegger van de regressietherapie in Nederland, wilde stoppen met het binnenlandse deel van de opleiding, is Marlies Lageweg gaan onderzoeken of en hoe de opleiding in ons land voortgezet kon worden. Dit leidde in 2023 tot de oprichting van het Arutam College. Arutam is officieel licentiehouder voor Nederland van het Tasso instituut en staat daarmee garant voor een gedegen opleiding van collega’s die hoge kwaliteit bieden.
www.arutamcollege.nl


TVP:
Training Voor Professionals. Gezien de toenemende belangstelling voor reïncarnatietherapie bij cliënten en op grond van de ontwikkeling die dit vakgebied de laatste decennia heeft doorgemaakt, verdient het een gelijkwaardige plaats in de officiële geestelijke gezondheidszorg. Het in 2002 gepubliceerde “Handboek Reïncarnatietherapie”(zie ook www.nvrt.nl) van Ronald van der Maesen en Rob Bontenbal is specifiek geschreven om professionele werkers in de geestelijke gezondheidszorg te informeren over en interesseren voor deze vorm van therapie. Het handboek omvat drie delen. Deel 1 handelt over de begrippen en de methoden en technieken van reïncarnatietherapie. Deel 2 beschrijft het toepassen van het therapeutisch model en Deel 3 geeft samengevat de resultaten van een aantal onderzoeken naar zowel satisfactie onder cliënten als de werking van de therapie. Het uitkomen van dit handboek heeft de aandacht getrokken van onder meer de Vereniging voor Transpersoonlijk Psychiatrie (VvTP). Dit heeft geresulteerd in het opzetten van de eerste training in reïncarnatietherapie voor professionals. In de periode september 2004 tot en met maart 2005 zijn in 24 lesdagen het therapeutisch model gedemonstreerd aan en geoefend met vijftien psychiaters, psychotherapeuten en andere professionals in de gezondheidszorg. Die trainingen zijn verzorgd door Ronald van der Maesen, Rob Bontenbal en docenten van de SRN. Bij voldoende belangstelling zal in de nabije toekomst een vergelijkbare training georganiseerd worden. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor melden bij Ronald van der Maesen, rovadem@live.nl. In principe komen voor deze training psychiaters en academisch geschoolde psychotherapeuten in aanmerking. In bijzondere gevallen kunnen ook academici met verwante studierichtingen toegelaten worden.

NVRT: Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten. Deze vereniging beoogt het ondersteunen van haar beroepsleden, alsmede het bevorderen van de bekendheid en de maatschappelijke acceptatie van deze therapievorm. De NVRT organiseert daartoe jaarlijkse vergaderingen en studiebijeenkomsten, regiogroepen, bij- en nascholingsdagen en ondersteunt onderzoek. De MEMOrie, het verenigingsblad, verschijnt ongeveer 6x per jaar. De NVRT heeft een vakbekwaamheidscommisie en leden zijn verplicht om nascholing te volgen.
www.nvrt.nl

EARTh: Earth Association for Regression Therapy is een internationale organisatie die professionaliteit in regressietherapie / past live therapy / transpersoonlijke regressietherapie bevordert.
https://www.earth-association.org

Morris Netherton (1935-2020), de ‘oervader’ van de reïncarnatietherapie heeft een plek in de harten van veel therapeuten.
Zijn kennis en praktische ervaringen zijn op z’n minst fenomenaal te noemen.
Hij laat in California een organisatie na die geleid wordt door dr. Thomas Paul, de laatste therapeut die hij opleidde voordat hij met pensioen ging.
Meer informatie over Morris Netherton en het  Past Life Regression Center kun je vinden op hun website: 
www.pastlifetherapycenter.com

Informatietelefoon
De Infolijn Alternatieve Geneeswijzen is een patiënteninitiatief. Op werkdagen van 9.00-21.00 uur kun je hen bereiken op nummer 088-2424240 als je op zoek bent naar adressen van artsen en therapeuten die zijn aangesloten bij beroepsverenigingen die voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria. Via het emailadres op de website kun je sprekers op het gebied van alternatieve leefwijzen en geneeswijzen aanvragen. Deze informatielijn werkt onafhankelijk van beroepsorganisaties of de commercie. Alle adviezen zijn gratis. Je betaalt uitsluitend de reguliere telefoonkosten. Op de website staan o.a. persoonlijke ervaringen, actuele zaken en een klachtentraject.
www.infolijn-ag.nl