boeken

Boekjes en brochures zijn te bestellen door het aangegeven bedrag over te maken op IBAN: NL18INGB0005586799 ten name van Stichting Voorlichting Reïncarnatietherapie te Bilthoven o.v.v. de titel van het boekje en het adres waar het naar gestuurd kan worden!

“Dat je verleden je zo in de weg kan zitten”
Rob Bontenbal
2011 (11e uitgave), 43 bladzijden, literatuurlijst, € 10,- (inclusief verzendkosten in NL)

Deze brochure vertelt in twee verhaallijnen wat cliënten mee kunnen maken als ze in (holografische) reïncarnatietherapie gaan. De eerste verhaallijn beschrijft kort en bondig het therapieproces aan de hand van een concreet voorbeeld, een fobische angst voor water. Dat proces begint met een intakegesprek. Het door de cliënt ingebrachte probleem wordt inzichtelijk gemaakt door een twee uur durende analyse van de persoonlijke geschiedenis. Dat inzichtelijk maken gebeurt vooral door de samenhang te ontdekken tussen het probleem en meerdere biografische ervaringen. Dit wordt het thematiseren van het probleem genoemd. Bij angst voor water kan bijvoorbeeld angst voor controleverlies het onderliggende thema zijn. De intake wordt afgesloten met een precieze formulering van de gewenste toestand. Na de intake begint het herbeleven van voor het probleem en de thematiek relevante ervaringen, waarbij in meerdere sessies verschillende herbelevingsgebieden aan bod komen: vorige levens, conceptie, prenataal en geboorte en huidige leven.
Daarbij wordt duidelijk gemaakt dat holografische reïncarnatietherapie drie samenhangende doelen kent:

1. het alsnog verwerken van traumatische ervaringen, zowel in de rol van slachtoffer als die van dader;
2. het weer dynamisch of leefbaar maken van de belangrijkste thema’s;
3. het herstel van de natuurlijke levenskracht van de cliënt.

Om dit resultaat te bereiken wordt in elke sessie aan de hand van een vaste structuur gewerkt: voorbereiding, inductie (brug), verankering, traumabehandeling, versterking levenskracht, integratie.

De tweede verhaallijn definieert en verdiept bovengenoemde en andere technieken die bij holografische reïncarnatietherapie worden gebruikt. Ook worden belangrijke begrippen als symptoom, thema, polariteit, trance, schrik, shock, trauma, schaduw, excarneren, tussenbestaan, incarneren, actualiseren etc. uitgelegd.
Deze dubbele verhaallijn maakt de brochure geschikt als voorlichtingsmateriaal voor zowel cliënten als andere werkers in de gezondheidszorg. Van deze brochure die in 1985 voor het eerst verscheen, zijn inmiddels meer dan 20.000 exemplaren verkocht. In 2002 is de inhoud geheel herzien.

“Your Past Can Sure Get in Your way”
Rob Bontenbal
1995, 43 pages, bibliography, € 7,50 (including shipping costs in the NL)

This booklet has two story lines, both informing the potential client what to expect when he or she decides to go into reincarnation therapy. The first story line tells about the therapeutic proces using a real life case, a phobic reaction towards water in general. The therapeutic proces starts with an intake interview. This interview analyses the symptom (fear of water) with the help of the client’s biography since conception. The focus during the intake is on creating insight in the connection of the symptom with a number of biographical experiences and aspects of the family history. This is called finding the major theme. In this case the theme could be ‘fear of losing control’.
The intake interview is completed with a careful description of the goals of the therapy. After the intake the proces continues with reliving relevant experiences in different areas of recall: past lifes, conception, prenatal, birth and the present lifetime. It becomes then clear that reincarnation therapy has three connecting objectives:

1. processing (finishing) traumatic experiences, both as a victim and a victimizer;
2. working towards a more dynamic (balanced) presence of major themes;
3. recovering the natural life force of the client.

To reach these results each processing session has the same simple structure: preparation, induction (bridging), anchoring, processing trauma’s, strengthening the clients life force, integration.

The second story line defines and deepens the above mentioned techniques and other used within holographic reincarnation therapy. Other major concepts are also further explained: symptom, theme, polarity, trance, fright, shock, trauma, shadow, excarnating, interlife, incarnating, actualizations, etc.
The double story line makes this booklet very useful in terms of informing both clients and professionals working within the public and private health systems. In several countries the booklet is also as a basic manual for training therapists in reincarnation therapy.

“Soms ben ik mijn zon even kwijt”Reïncarnatietherapie met kinderen
Rob Bontenbal (red) et al
2004, 95 bladzijden, met illustraties, literatuurlijsten, € 15,- (inclusief verzendkosten in NL)

Door de toenemende belangstelling onder (aanstaande) therapeuten voor het werken met jonge mensen heeft de Stichting Voorlichting Reïncarnatietherapie (SVR) besloten dit boekje uit te geven. Tien therapeuten werken mee aan het vergroten van de kennis over reïncarnatietherapie met kinderen.
Het boekje omvat drie delen en een aanhangsel met literatuurverwijzingen.

In Deel 1 schrijven vier therapeuten over de ontwikkeling van een mens tot het punt van (lichamelijke) volwassenheid is bereikt. Hans Zwetsloot belicht de belangrijkste reguliere visies op de verschillende ontwikkelingsstadia die een mens in zijn jeugd doormaakt, met speciale aandacht voor de verschillende opvattingen over hechting en onthechting. Myriam Wolters behandelt de visie van de Russische psychiater Vygotskij op ontwikkelingsstadia van een mens in zijn eerste twintig levensjaren. Marianne Carolus geeft inzicht in de manier waarop binnen de antroposofie gedacht wordt over de ontwikkeling van het kind, vooral ook de potentiële spirituele ontwikkeling. Rob Bontenbal sluit deel 1 af met een beschrijving van het holografisch model van de reïncarnatietherapie, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de actualisering van karma in de verschillende fases van ontwikkeling sinds de conceptie van het kind.

Dit hoofdstuk vormt tevens de inleiding op Deel 2, waarin zes therapeuten die reïncarnatietherapie gebruiken bij hun werk met kinderen aan de hand van een aantal onderwerpen hun visies en werkwijzen openbaren. Mar van der Aa, Anita Groenendijk, Lydia Kimman, Tineke Noordegraaf, Maria Nooren en Ellen van Wolven-Pol vertellen over hun eigen ervaringen als kind en de invloed die hun jeugd heeft gehad op hun keuze om met kinderen te gaan werken. Ze schrijven verder over wat hen in het bijzonder aantrekt in het werken met kinderen, hoe ze met hen omgaan en welke rol de ouders vervullen in het therapeutisch proces. Ze gaan ook in op hoe ze kinderen in herbeleving van ervaringen krijgen, vooral ook als die heel bedreigend lijken en hoe ze die vervolgens laten verwerken. De zes therapeuten leggen verder uit hoe ze omgaan met de vaak rijke fantasiewereld van het kind in relatie tot het opsporen van authentieke onbewuste inhouden en geven daarbij ook hun visie op het False Memory Syndrome. Tot slot beantwoorden ze wanneer een therapie met een kind voor hen een succes is en hoe ze met een eventuele mislukking omgaan.

In Deel 3 geven dezelfde zes therapeuten korte en langere voorbeelden uit hun praktijk. In deze casestudies wordt duidelijk op welke wijze de therapeute in verbinding treedt met de vaak nog magische belevingswereld van een kind en hoe ze het kind begeleidt om bedreigende ervaringen nogmaals te beleven en achter zich te laten als levenservaringen.
In het aanhangsel tenslotte zijn de literatuursuggesties van de medewerkende therapeuten verzameld opdat de lezer door kan studeren op de verschillende onderwerpen en benaderingswijzen

“Conceptie, Zwangerschap, Geboorte” Verbinden, vormen, loslaten
Carine Verveld
1999, 104 bladzijden met illustraties, € 15,- (inclusief verzendkosten in NL)

De zielsopdracht voor een nieuw leven kan samengevat worden in drie begrippen: verbinden, vormen (ontwikkelen, groeien) en loslaten. Die zielsopdracht krijgt reeds gestalte in de eerste negen maanden van ons leven. Tijdens de conceptie van een nieuw mens is sprake van een dubbele verbinding: vrouwelijke en mannelijke energie vinden elkaar als voorwaarde voor de verbinding van zielsenergie met menselijke materie. Na de conceptie vindt het ontwikkelen plaats van alle functies en organen die een mens nodig heeft om zelfstandig te kunnen leven. De geboorte betekent het loslaten van de prenatale ontwikkelingsfase en meteen ook weer het verbinden (hechten) met een nieuwe ontwikkelingsfase, de eerste stap naar zelfstandigheid.

Reïncarnatietherapeuten zijn er achter gekomen dat dit verbinden, vormen en loslaten bepaald wordt door de persoonlijke en collectieve karmische inhouden van de ziel. De ziel vindt ouders die -meestal onbewust van de essentie van de zielsopdracht- die inhouden actualiseren, zodat ze op latere leeftijd bewust gemaakt kunnen worden. Dat actueel maken van de karmische inhouden gebeurt op zowel mentaal, emotioneel, lichamelijk als ook spiritueel niveau. Onverwerkte ervaringen kunnen zo alsnog afgemaakt worden, talenten en kwaliteiten verder ontwikkeld.

Ervaring heeft geleerd dat veel mensen deze kenmerkende spirituele functie van de conceptie, prenatale fase en geboorte onvoldoende doorgronden. Dit maakt deze herbelevingsgebieden binnen reïncarnatietherapie essentieel. Elk van deze drie herbelevingsgebieden wordt in een apart hoofdstuk behandeld. Het eerste deel van ieder hoofdstuk geeft uitgebreide medische informatie. Het tweede deel beschrijft het therapeutisch werken in de bijbehorende fase. Daarbij komen onder meer de inzichten en werkwijzen van bekende therapeuten als Morris Netherton, Roger Woolger, Lydia Kimman, Stanislav Grof, Michael Gabriel en de docenten van de School voor Reïncarnatietherapie Nederland aan de orde. De belangrijkste werkwijzen worden uiteindelijk samengevat in stappenmodellen.
Dit boekje staat op de verplichte literatuurlijst van verschillende opleidingen.

“Voorbij Dader en Slachtofferschap” Antwoorden wonen in de LEEGTE
Lydia Kimman en Mariet Diepgrond
2010, 94 pagina’s, literatuurlijst, € 15,- (inclusief verzendkosten in NL)

We leven in een wereld die doorspekt is met varianten van de polariteit dader- en slachtofferschap. Bij elke onaangename ervaring gaan we op zoek naar de veroorzaker en veroordelen de dader. Als je bovendien een gehechtheid hebt aan een vorm van lijden is er zelfs sprake van een (on)bewuste slachtofferidentiteit, die keer op keer een dader nodig heeft om te kunnen bestaan. Dit polariserende mechanisme put vitale energie uit en ondermijnt de dynamische scheppingskracht van de kosmische wet van polariteit, die je tot zelfverwezenlijking brengt. In de Leegte die je ervaart zijn verknoping van de zielenpijn en het zielsverlangen met de onderliggende essentiële behoeften aanwezig. Naast therapie zijn wezenlijke communicatie, levend taalgebruik en teamgeest manieren om de Leegte te exploreren, je antwoorden te vinden en expressie te geven aan je ware zelf.

Holistische therapievormen als reïncarnatietherapie en sjamanisme werken mee aan de ontwikkeling van de ziel èn persoonlijkheid van een individu en tegelijkertijd aan het grotere geheel van de natuur en het universum. Door tijdens je leven je persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen en uit te drukken, schep je vanuit Liefde en draag je bij aan de eenheid van het bestaan. Door dit bewustzijn tot een lifestyle te maken hebben persoonlijke groei en ontwikkeling een meerwaarde.

Dit boek is met subsidie van de SVR tot stand gekomen.

“Lifelines & deadlines – Persoonlijke verhalen over verbinden en loslaten”
Rob Bontenbal
2014, 232 pagina’s. 

Te bestellen via: marietdiepgrond [@] xs4all.nl

Lifelines & Deadlines: persoonlijke verhalen over verbinden en loslaten, met als rode draad het gebod (of als u meer van de zachte aanpak houdt: de smeekbede) naar uw hoofd, hart, bovenbuik én ziel te luisteren, zodat u kunt gaan beginnen met depolariseren, het tegendeel van polariseren, als het even lukt vandaag nog.

 

Dit boek is met subsidie van de SVR tot stand gekomen.

“De rode draad van Ariadne – Reïncarnatieprocestherapie”
Gabriëlla Croiset
2019, 213 pagina’s met illustraties.
Te bestellen via: www.gabriellacroiset.nl

Gabriëlla Croiset is het eerste en enige kind van het acteursechtpaar Jules Croiset en Sonja Brill. Haar leven kende veel ups en downs en door middel van psychodynamische therapie en ondersteunende medicatie wist ze haar depressie te boven te komen. Toch bleven er ondanks alle therapeutische sessies nog heel veel vragen onbeantwoord. In de herfst van 2017 besluit Gabriëlla om de rest van haar rugzak aan de tafel van een reïncarnatietherapeut uit te pakken. Haar reïncarnatieprocestherapie beschrijft ze levendig in dit boek.

 

Dit boek is mede door subsidie van de SVR tot stand gekomen.

“Handboek past-life-therapie Suriname”
Dr. Ronald van der Maesen en Cecilia Manichand-Potinoor
2019, 535 pagina’s
Te bestellen via: www.elikser.nl

Past-life-therapie wordt in Suriname al ruim ruim twintig jaar gepraktiseerd. Dit boek doet daar verslag van en geeft hulpverleners en ook mensen met chronische lichamelijke en psychische klachten of met relatie- en functioneringsproblemen inzicht in de mogelijkheden die deze therapie biedt.